Влада усвојила сет смјерница за израду правилника о образовању одраслих

17.1.2019. Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је данас у наставку 56. редовне сједнице сет смјерница за доношење одређених подзаконских аката који проистичу из Закона за образовање одраслих.

Image for news

Ријеч је о 9 правилника које ће донијети Одјељење за образовање, а одобрити Влада Брчко дистрикта БиХ: Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за оснивање организатора образовања одраслих, Правилник о поступку утврђивања услова за упис у регистар, садржај и начин вођења регистра, Правилник о садржају и начину вођења регистра послодаваца код којих се обавља практичан рад, Правилник о називу, форми и садржају јавних исправа које се стичу у систему образовања одраслих, Правилник о начину организовања, надзору и спровођењу испита и форми и садржају јавних исправа које се могу стећи кроз програм образовања одраслих, Правилник о процесу и начину испуњености услова за рад и реализацији нових програма образовања одраслих, Правилник о начину организовања, спровођења, дужини трајања, потребном фонду часова за стицање средње стручне спреме, програма преквалификације, програма оспособљавања и програма брзе обуке за потребе послодаваца, Правилник о вршењу стручно-педагошког надзора над радом организатора образовања одраслих, Правилник о садржају те начину вођења и чувања андрагошке документације и евиденције и издавање јавних исправа.

На приједлог Одјељења за здравство и остале услуге усвојен је и Приједлог правилника о општим, техничким и стручним условима за оснивање и рад установе за дневни боравак корисника социјалне заштите.

Наташа Стевановић, шефица Пододјељења за социјалну заштиту Брчко дистрикта БиХ, рекла је да се овим правилником тачно прецизирају општи, технички и стручни услови које мора да задовољи једна установа.

„Правилник је проистекао из Закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити који је прошле године у јуну ступио на снагу. Дата је могућност регистровања установе за социјалну заштиту, а чији ће оснивач бити правно или физичко лице. Овим правилником се тачно прецизирају општи, технички и стручни услови које мора да задовољи једна установа која ће се звати установа за дневни боравак корисника социјалне заштите. Све оно што је у неформалном смислу до сада постојало, а да се назива дневни центар и сл., њен оснивач, ступањем на снагу овог правилника, мораће ући у поступак регистрације, дозволе за рад и сл.“, казала је Стевановићева.

Чланови Владе усвојили су данас и Извјештај о извршењу Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину, за период од 1. 1. до 30. 9. 2018. године те Главни оперативни план одбране од поплава Брчко дистрикта БиХ за 2019. годину. На приједлог Одјељења за привредни развој, спорт и културу измијењене су три одлуке које се тичу Привредног савјета Брчко дистрикта БиХ.