Pododjeljenje za srednje obrazovanje

U sistemu srednjeg obrazovanja realizuju se stručni programi i programi za sticanje opštih znanja potrebnih za opitmalan intelektualni, fizički, moralni i društveni razvoj pojedinca, u skladu sa njegovim mogućnostima i sposobnostima kojima može da doprinese stvaranju društva zasnovanog na vladavini zakona i poštivanju ljudskih prava te doprinese njegovom ekonomskom razvoju koji će osigurati bolji životni standard i zdraviju životnu sredinu za sve njene građane.

Opšti ciljevi obrazovanja zasnovani su na opšteprihvaćenim univerzalnim vrijednostima demokratskog društva, te vlastitim vrijednostima sistema zasnovnim na specifičnostima nacionalne, istorijske, kulturne i vjerske tradicije naroda i nacionalnih manjina koje žive u BiH i Brčko Distriktu. Sticanjem ovog nivoa obrazovanja omogućava se dalje obrazovanje i školovanje ili uključivanje u rad svim učenicima pod jednakim uslovima uz poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda sa jednakim mogućnostima izbora zanimanja i uključivanja u evropske obrazovne sisteme u kojima se podstiče cjeloživotno učenje, ekonomski razvoj i uključivanje u evropske integracije.

U Pododjeljenju za srednje obrazovanje vrše se poslovi koji se odnose na:

-         Nadzor nad zakonitošću rada srednjih škola Brčko distrikta BiH,

-         Praćenje  i analiza stanja i pojava  u oblasti srednjeg obrazovanja te predlaže mjere unapređenja u ovoj oblasti,

-         Predlaže razvojnu strategiju srednjeg obrazovanja i  plan razvoja srednjih škola u Distriktu kao i njihov  prostorni raspored,

-         Ustrojava,vodi i obrađuje  evidencije i statističke podatke u oblasti srednjeg obrazovanja te ih po potrebi  dostavlja nadležnim državnim  institucijama,

-         Vodi, ustrojava i ažurira  bazu podataka o ustanovama u srednjem opštem i srednjem stručnom obrazovanju,

-         Prikuplja izvještaje o radu srednjih škola i vrši njihovu analizu,

-         Vodi registar srednjih škola na području distrikta,

-         Koordinira rad Tripartitnog savjetodavnog vijeća i ostvaruje saradnju sa poslodavcima i tržištem rada

-         U saradnji sa srednjim školama predlaže šefu Odjeljenja plan upisa u srednje škole Brčko distrikta BiH redovnih učenika i vanrednih polaznika,

-         Prikuplja podatke o uspjehu i vladanju učenika u srednjim školama Brčko distrikta BiH na polugodištu i kraju školske godine te vrši njihovu statističku obradu,

-         U saradnji sa menadžmentima srednjih škola utvrđuje plan potreba za kadrovima,

-         Predlaže mjere i načine funkcionalnog  korišćenja dodijeljenih nekretnina (zemljišta, voćnjaka i drugo) na upotrebu školama radi obavljanja stručno-teorijskog i praktičnog dijela nastave kao i racionalnog korištenja materijalno tehničkih sredstava i opreme u posjedu škola

-         Učestvuje u pripremi  nacrta zakona i podzakonskih akata iz oblasti srednjeg obrazovanja kao i obrazovanja odraslih,

-         Obezbjeđuje  uslove za obrazovanje odraslih (doškolovanje, prekvalifikacije i dokvalifikacije i vanredno obrazovanje) u srednjim stručnim školama Distrikta,

-         Obavljanje i drugih poslova propisanih zakonom i drugim propisima iz oblasti srednjeg opšteg i srednjeg stručnog obrazovanja i obuke