Počinje upis djece u Obdanište "Naša djeca"

Odjeljenje za obrazovanje raspisuje oglas za upis djece u Obdanište i zabavište "Naša djeca" Brčko distrikt BiH za pedagošku 2024/2025. godinu.

Prijem prijava za upis djece za pedagošku 2024/2025. godinu vršit će se u periodu od 7. 5. do 24. 5. 2024. godine.

Image for news

USLOVI ZA UPIS

 

Prijava se podnosi za starosnu grupu kojoj dijete pripada pedagoške 2024/2025. godine, za sve starosne grupe godine starosti koju dijete napuni do 30. 9. 2024. godine.

Prijava se podnosi za sve objekte koje roditelj navede.

Prijava iz prethodnog stava se odnosi na pedagošku 2024/2025. godinu, ista se mora obnoviti u upisnom roku ukoliko je predana za pedagošku 2023/2024. godinu, a dijete nije bilo primljeno.

Obnavljanje prijava se vrši u upisnom roku, na propisanom obrascu prijave uz napomenu da se radi o obnovi upisa.

 Neobnovljene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 Razmatranje obnovljenih prijava odnosno prijava predanih u upisnom roku vrši Komisija koju imenuje Upravni odbor ustanove.

 Komisija donosi preliminarnu Odluku o prijemu djece uz prilog preliminarne rang-liste primljene djece i preliminarne rang-liste djece na čekanju.

 Preliminarna Odluka se objavljuje na ulazima u objekte obdaništa najkasnije 20. 6. 2024. godine.

 Žalbe na preliminarnu Odluku komisije o prijemu djece mogu se dostaviti Upravnom odboru, pismeno u upravu obdaništa, Ulica Branislava Nušića 14, u roku od 15 dana od dana objave preliminarne Odluke o prijemu djece.

 O žalbama dostavljenim na preliminarnu listu u žalbenom roku, odlučuje Upravni odbor Obdaništa. Upravni odbor donosi konačnu Odluku o prijemu djece. Konačna Odluka, s konačnim spiskom primljene djece i spiskom djece na čekanju za upis, objavljuje se na oglasnim pločama ustanove tokom jula mjeseca 2024. godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

-          Kao dokaz o prioritetu ili ispunjavanju kriterija koji se boduju, izuzev čekanja na upis koje se dokazuje datumom prijema prijave za upis, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

a)      djeca samohranih roditelja/staratelja – zavisno od načina sticanja statusa samohranog roditelja/staratelja: Rješenje Centra za socijalni rad, rodni list djeteta, Izvod iz MK umrlih za roditelja, Ovjerena izjava da roditelji ne žive u vanbračnoj zajednici,

b)      djeca razvedenih roditelja/staratelja: Rješenje o razvodu braka,

c)      Rješenje o invalidnosti roditelja sa kategorizacijom (od I. do IV. kategorije invalidnosti),

d)      Rješenje Centra za socijalni rad o korištenju stalne socijalne pomoći roditelja,

-          broj djece u porodici, za dvoje ili više djece – ovjerena kućna lista,

-          zaposlenost roditelja – potvrda poslodavca o radu na određeno ili neodređeno vrijeme roditelja, izdata tokom maja ili augusta mjeseca 2024. godine, zavisno od datuma predaje originalne dokumentacije,

-          pripadnici nacionalnih manjina – rodni list djeteta s upisanom pripadnošću nacionalnoj manjini,

-          djeca s posebnim potrebama – nalaz ljekara specijaliste za određenu oblast uz obavezan nalaz Centra za mentalno zdravlje Brčko.

 

Upis učenika u škole