Pododjeljenje za visoko obrazovanje i nauku

U Pododjeljenju za visoko obrazovanje i nauku vrše se poslovi koji se odnose na:

- Pripremu nacrta Programa razvoja visokog obrazovanja,

- Praćenje toka i razvoja djelatnosti visokog obrazovanja i predlaganje mjere za njegovo unapređenje,

- Predlaganje nacrta Standarda i normativa, u suradnji sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, koordiniranje u provođenju postupka  akreditiranja i licenciranja visokoškolskih ustanova sa sjedištem u Distriktu i odjela visokoškolske ustanove sa sj edištem van Distrikta,

- Donošenje nacrta rješenja o akreditiranju visokoškolske ustanove i odjela visokoškolske ustanove sa sjedištem van Distrkta,

- Donošenje nacrta rješenja o dodjeli licence visokoškolskoj ustanovi i odjelu visokoškolske ustanove sa sjedištem van Distrikta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,

- Koordiniranje u postupku provjere ispunjavanja uslova za početak rada i daljnji rad visokoškolske ustanove,

- Donošenje nacrta rješenja o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove
- Donošenje nacrta rješenja kojim se nalaţe otklanjanje nedostataka u radu visokoškolske ustanove,

- Donošenje nacrta rješenja o zabrani obavljanja djeletnosti visokoškolske ustanove u slučaju neispunjavanja uslova za njen rad,

- Provođenje preporuke Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz člana 45. alineja 7. Okvirnog zakona o visokom obrazova nju u Bosni i Hercegovini,

- Provođenje preporuka Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta,

- Donošenje nacrt propisa o sadrţini, postupku upisa i načina vođenja Registra visokoškolskih ustanova, vodi ragistre,

- Vršenje nadzor nad zakonitošću rada visokoškolske ustanove u oblasti visokog obrazovanja u skladu sa zakonom,

- Razmatranje inicijalnog prijedloga visokoškolskih ustanova i predlaganje šefu Odjela broja i strukture studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi koju osniva Distrikt,

- Podsticanje mobilnosti studenata i akademskog osoblja u okviru europskog prostora visokog obrazovanja i na š irem meĎunarodnom nivou,

- Predlaganje nacrta sadrţaja javnih isprava koje izdaje akreditirana i licencirana visokoškolska ustanova u skladu sa zakonom, - Predlaganje nacrta kr iterija za finansiranje djelatnosti visokog obrazovanja,

- Obavljanje drugih poslova propisanih zakonom i drugim propisima u oblasti visokog obrazovanja.

Spisak obrazovnih institucija upisanih u registar Odjeljenja za obrazovanje