Pododjeljenje za predškolsko i osnovno obrazovanje

Opšti ciljevi obrazovanja proističu iz opšteprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva, te vlastitih vrijednosnih sustava utemeljenih na posebnostima nacinalnog, povijesnog, kulturnog i vjerskog nasljeđa naroda i nacionalnih manjina koje žive u Bosni i Hercegovini.

Svrha odgoja i obrazovanja u savremenom društvu je poticanje i ostvarivanje povoljnih prilika za razvoj ljudskog bića tijekom čitavog života, a čiji je smisao cjelovito osobno sudjelovanje u intelektualnom, osjećajnom, tjelesnom, moralnom i duhovnom djelovanju koje upućuje pojedinca na ostvarivanje visoke kvalitete života.

Obrazovanje također ima svrhu da kroz optimalni tjelesni, moralni i društveni razvoj pojedinca, sukladno njegovim mogućnostima i sposobnostima doprinese stvaranju društva utemeljenog na vladivini zakona i poštovanju ljudskih prava, te doprinese njegovom razvoju i osiguranju boljeg životnog standarda.

Pododjel za predškolsko i osnovno obrazovanje odgovoran je da predškolsko obrazovanje usklađuje sa naučnim dostignućima koja osiguravaju najmlađoj populaciji uvjete za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Odgovorno je za odgoj i osnovno obrazovanje učenika normalnog fizičkog i psihičkog razvoja i učenika sa smetnjama u psihičkom i/ili fizičkom razvoju, osnovno muzičko obrazovanje i dodatno obrazovanje posebno nadarenih učenika.

Priprema učenike osnovnih škola za daljnje stručno i opće obrazovanje, provodi politiku i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata.

U Pododjeljenju za predškolsko i osnovno obrazovanje vrše se poslovi koji se odnose na:

 

-         Nadzor nad zakonitošću rada predškolskih i osnovnoškolskih ustanova Brčko distrikta BiH,

-         Praćenje i analiza razvitka predškolskog odgoja i obrazovanja i predlaganje mjera za njegovo unaperđenje,

-         Praćenje i analiza razvitka osnovnog obrazovanja i predlaganje mjera za njegovo unaprđenje,

-         Predlaganje razvojne strategije predškolskog odgoja i obrazovanje, plana razvitka predškolskih ustanova te njihov prostorni raspored

-         Predlaganje razvojne strategije osnovnog obrazovanja i plana razvitka osnovnih škola, kao i njihov prostorni raspored,

-         Ustrojavanje,vođenje i obrađivanje evidencija i statističkih podataka u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja ipo potrebi dostavljanje istih nadležnim državnim  institucijama,

-         Vođenje, ustrojavanje i ažuriranje  baze podataka o ustanovama predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja,

-         Prikupljanje izviješća o radu predškolskih i osnovnoškolskih ustanova te njihovo analiziranje,

-         Vođenje registra predškolskih i osnovnoškolskih ustanova na području Brčko distrikta BiH,

-         Prijem djece u predškolsku ustanovu

-         Organiziranje pripreme za djecu u godini pred polazak u školu

-         Organiziranje rada komisije za ocjenu sposobnosti djece za upis u osnovnu školu

-         Upis djece u osnovnu školu

-         Prikupljanje podataka o uspjehu u učenju i vladanju učenika u osnovnim školama Brčko distrikta BiH na prvom polugodištu,  i kraju školske godine te na njihovu statističku obradu,

-         Utvrđivanje plana potreba za kadrovima u suradnji  s menadžmentom predškolske ustanove i menadžmentima osnovnih škola,

-         Sudjelovanje u pripremi nacrta zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja,           

-         Obavljanje i drugih poslova propisanih zakonom i drugim propisima u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja.