Stipendije za studente romske nacionalne manjine

Romski obrazovni fond i Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla objavljuju konkurs za dodjelu stipendija studentima/cama romske nacionalne manjine koji su redovno upisani na akreditovane fakultete/univerzitete na području cijele Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023/24 godini.

Image for news

KONKURS

Za dodjelu stipendija studentima/icama romske[1] nacionalne manjine koji su redovno upisani na akreditovane fakultete/univerzitete na području cijele Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023/24 godini

 

po projektu TER-BIH-01 "Povećanje pristupa i učešća romskih studenata u Bosni i Hercegovini u visokom obrazovanju i tranziciji na tržište rada” koji se realizuje u okviru regionalnog projekta Regionalna akcija EU za obrazovanje Roma: Povećana obrazovna podrška i mogućnosti za romske učenike na Zapadnom Balkanu i Turskoj (RARE)”, faza II, kojeg finansiraju Evropska Unija (EU) i Romski obrazovni fond (REF), a implementira Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla (u daljem tekstu: Udruženje) objavljuju konkurs za dodjelu stipendija studentima/cama romske nacionalne manjine koji su redovno upisani na akreditovane fakultete/univerzitete na području cijele Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023/24 godini.

 

Projekat obezbjeđuje sljedeće komponente:

 

- Finansijsku podršku za 40 studenata/ica romske nacionalnosti koji su redovno upisani na akreditovane fakultete/univerzitete na području cijele Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023/24 godini- u iznosu od 800EUR  izraženih u konvertibilnim markama za akademsku 2023/2024 godinu. (Korisnik/ca stipendije može godišnje dobiti maksimalan iznos od 800EUR izraženih u konvertibilnim markama, isplaćen u dvije rate po 400EUR, koji je uslovljen postavljenim kriterijima, a u svrhu pokrivanja troškova školskog pribora, udžbenika, užine, prijevoza itd.).

- Mentorstvo - kroz pružanje dodatne podrške stipendistima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja akademskog uspjeha, diplomiranja, te sprečevanja napuštanja visokog obrazovanja.

-postavljanja većih ciljeva tokom studiranja; razvijanja vještina u oblastima  planiranja rada i učenja, itd.   

-urađen individualni dosije od strane mentora za svakog stipendistu koji će uključivati akademska postignuća, plan razvoja, listu dužnosti i odgovornosti i druge relevantne podatke.

- Treninzi/Sastanci sa potencijalnim poslodavcima, kroz pružanje profesionalnog usmjerenja kroz obuke za karijeru, te razvijanja mogućnosti kroz identifikaciju i olakšavanje ulaska na tržište rada s potencijalnim poslodavcima.

- Trening za razvoj karijere studenata –s ciljem sticanja vještina komunikacije i povećanja samopouzdanja za intervjue za posao, pisanje CV-a  poslodavcima, kao i pisanje motivacionog pisma.

 

Opšti cilj projekta je povećanje pristupa i učešća romskih studenata/ica u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i tranziciji na tržište rada kroz finansijsku i akademsku podršku.

 

I USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/CAMA

 

Student (riječ student se odnosi na osobe oba spola, student i studentica) može da učestvuje na konkursu za dobijanje stipendije iz sredstava ovog Projekta ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 

1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine;

2. da je pripadnik/ca romske nacionalne manjine;

3. da je akademske 2023/24 godine upisan kao redovan student na fakultetu/univerzitetu koji ima sjedište na području cijele Bosne i Hercegovine. 

 

II OBAVEZE KORISNIKA/CE STIPENDIJE

 

Tokom korištenja stipendije, studenti/ce korisnici stipendije se obavezuju na sljedeće:

 • da redovno pohađaju nastavu;
 • da sarađuju mentorom/icom, u cilju zajedničkog planiranja, sprovođenja i vrednovanja mjera i aktivnosti za poboljšanje akademskog uspjeha i redovnosti pohađanja nastave;
 • da redovno pohađaju mentorske časove i druge dogovorene obaveze;
 • da obavljaju različite vrste zadataka i aktivnosti van nastave, u skladu sa dogovorom sa mentorom/icom (uključivanje u vannastavne aktivnosti, akcije lokalne zajednice na promociji obrazovanja pripadnika/ca romske nacionalne manjine, medijske događaje...);
 • da sarađuju sa Projektnim timom i učestvuje na treninzima i info sesijama sa poslodavcima i pružaju tražene informacije u vezi sa evaluacijom programa stipendiranja i mentorstva i dr;
 • da blagovremeno obavještavaju svog mentora/icu o bilo kakvim promjenama svog statusa kao studenta (prebacivanje na drugi fakultet/univerzitet, preseljenje, odustajanje od studiranja, bilo kakve promjene ličnih kontakt informacija, računa u banci, itd.).

 

 

III POTREBNA DOKUMENTA

 

Kandidat/kinja prilikom prijavljivanja na Konkurs podnosi sljedeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni dio:

 

 

Za korisnike/ce Projekta u akademskoj 2023/24 godini su potrebni sljedeći dokumenti:

 

 1. Originalna Prijava za dodjelu stipendije za studente/ce romske nacionalne manjine koji su redovno upisani na akreditovane fakultete/univerzitete na području cijele Bosne i Hercegovine u akademskoj 2023/24 godini која је objavljena kao dio ovog Konkursa i može se preuzeti i štampati sa FB stranice Udruženja Roma “Euro Rom” Tuzla (OBRAZAC broj 1 – PRIJAVA).
 2. Originalno Uvjerenje od akreditovanog fakulteta/univerziteta koji student/ica pohađa da je upisan/a u akademskoj 2023/24 godini kao redovan student  (Uvjerenje se može preuzeti na Univerzitetu koji student/ca pohađa i koje se izdaje besplatno).
 3. Ovjerenu fotokopiju svjedočanstva o završenom prethodnom razredu srednje škole ili originalno uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne akademske godine na Fakultetu/Univerzitetu, kao i originalno uvjerenje o položenim ispitima sa prvog semestra akademske 2023/2024 godine.
 4. OvjerenuIzjavu korisnika stipendije da je pripadnik/ca romske nacionalne manjine, ili Rodni list u kojem je navedena nacionalna pripadnost romskoj nacionalnoj manjini iliPreporuke za dodjelu stipendija registrovanog udruženja građana koji se bavi unapređivanjem položaja Roma/kinja da je kandidat/kinja pripadnik/ca romske nacionalne manjine, koja je objavljena kao dio ovog Konkursa i može se preuzeti sa FB stranice Udruženja Roma “Euro Rom” Tuzla (ОBRAZAC broj 2. – pripadnost romskoj nacionalnoj manjini).
 5. Оriginal ili fotokopiju Uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine studenta/ice, bez obzira na datum izdavanja.
 6. Motivaciono pismo.
 7. Uvjerenje o socio - ekonomskom statusu studenta/roditelja/staratelja (uvjerenje sa biroa – ukoliko su roditelji/staratelji nezaposleni, platna lista za zaposlene roditelje/staratelje ili drugi vid ostvarivanja primanja finansijskih sredstava, te ukoliko se u porodici školuje više djece dostaviti potvrdu/e o redovnom školovanju kao dokaz navodu).  
 8. Коnkursna dokumentacija se ne vraća pošiljaocu.

 

 

IV ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

 

Konkurs je objavljen dana 29.01.2024.godine.

Rok za prijavljivanje na Konkurs je do 15.02.2024. godine.

Konkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti lično ili poslati poštom na adresu Udruženje Roma “Euro Rom” Ul. Slatina do br.13, 75000 Tuzla. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 15.02.2024. godine.

Neblagovremena i nepotpuna konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za dodjelu studentske stipendije.

 

 

V KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA KANDIDATA

 

Svi kandidati koji su se blagovremeno prijavili i koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija biće rangirani prema akademskim postignućima i socijalnom statusu po svim osnovama koje se vrednuju za dodjelu studentske stipendije.

 

 

VI POSTUPAK KONKURISANJA

 

Kandidat/kinja za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Udruženju Roma “Euro Rom” Tuzla. Udruženje pregleda dokumentaciju, utvrđuje da li je potpuna i traži eventualne dopune.

 

Komisija za stipendiranje romskih studenata u roku od 10 radnih dana po isteku konkursnog roka donosi odluku o dodjeli studentskih stipendija za pripadnike romske nacionalne manjine i o tome podnosi izvještaj.

 

Kandidat ima pravo prigovora na Odluku Komisije u roku od 7 dana od dana objavljivanja na FB stranici Udruženja Roma “Euro Rom” Tuzla. Kandidat podnosi prigovor Udruženju na istu adresu na koju je poslana konkursna dokumentacija. Komisija razmatra prigovore u roku od 3 dana, utvrđuje konačan odabir korisnika, obavještava kandidate i  Fakultete/Univerzitete i objavljuje listu izabranih stipendista na FB stranici Udruženja Roma “Euro Rom” Tuzla.

 

Komisija za stipendiranje romskih studenata na univerzitetima zadržava pravo da prije donošenja odluke pozove kandidata na razgovor u slučaju potrebe za dodatnim informacijama.

 

VII ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

 

Na osnovu Odluke Komisije za stipendiranje romskih studenata o dodjeli studentskih stipendija za pripadnike romske nacionalne manjine,  Udruženje organizuje potpisivanja ugovora o dodjeli stipendije.

 

Ugovori se potpisuju u 2 istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava primalac stipendije, a jedan zadržava Udruženje.

 

Nakon potpisivanja ugovora, primalac stipendije će u roku od 10 radnih dana otvoriti račun u NLB banci na koji će primati stipendiju i dostaviti sve potrebne podatke u vezi računa Udruženju.

[1] U skladu sa terminologijom koja se koristi u evropskim institucijama, termin „Rom“, koji se ovdje koristi, se odnosi na različite grupe (npr. Romi, Sinti, Kale, Cigani Romaničele, Bojaši, Aškalije, Egipćani, Jeniši, Dom, Lom, Rom, Abdal…) bez uskraćivanja bilo kakvih specifičnosti koje ove grupe imaju.