Donacija maturantima srednjih škola

Na osnovu Odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu donacija maturantima srednjih škola Brčko distrikta BiH za 2024. godinu, broj predmeta: 02-000050/24 od 4. 4. 2024. godine, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH objavljuje Javni poziv za dodjelu donacija maturantima srednjih škola Brčko distrikta BiH za 2024. godinu.

Image for news

Predmet Javnog poziva je dodjela donacija učenicima maturantima srednjih škola u Brčko distriktu BiH.

(1)    Donacija se dodjeljuje učenicima uz ispunjene opće uslove:

a)      da imaju prebivalište u Brčko distriktu BiH u školskoj 2023/2024. godini;

b)      da su redovno upisani u završni razred srednje škole na području Brčko distrikta BiH u školskoj 2023/2024. godini te da imaju status maturanta;

c)      da su tokom 2024. godine obavili neku od društveno korisnih aktivnosti na teritoriji Brčko distrikta BiH u trajanju od najmanje jednog dana.

(2)    Dokazivanje o obavljenoj društveno korisnoj aktivnosti iz člana 1. stav c) podrazumijeva dostavljanje potvrde/dokaza o participiranju u programskim i projektnim aktivnostima organizacija civilnog društva, javnih preduzeća, institucija i ustanova u sljedećim oblastima:

-  Pomoć starima,

-  Zaštita životne sredine (radovi na čišćenju grada, čišćenju korita rijeka, pošumljavanje),

-  Zaštita i promovisanje ljudskih prava,

-  Zaštita lica sa invaliditetom,

-  Suzbijanje diskriminacije,

-  Humanitarni i sličan rad,

-  Dobrovoljno davanje krvi (DDK).

Podnosilac zahtjeva / učenik maturant uz prijavu prilaže sljedeću dokumentaciju:

  1. potvrdu škole o redovnom školovanju, odnosno potvrda da je redovan učenik završnog razreda/maturant;
  2. uvjerenje o prebivalištu,
  3. potvrdu o obavljenom društveno korisnom radu,
  4. fotografiju sačinjena prilikom obavljanja društveno korisnog rada (osim za DDK),
  5. fotokopiju tekućeg računa otvoren na ime učenika maturanta ili potvrda banke.

Dokumentaciju koja se može osigurati po službenoj dužnosti podnosilac zahtjeva nije obavezan da dostavi.

Učenik maturant podnosi zahtjev u školi koju pohađa s potrebnom dokumentacijom.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja i traje do 10. 5. 2024. godine.

Upis učenika u škole