Odjeljenje za obrazovanje raspisuje javni Konkurs

Odjelјenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH raspisuje javni Konkurs za prijem u radni odnos u Odjeljenju za obrazovanje

Image for news

Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih uslova radnog mjesta, moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za
zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci), da je punoljetan, da nije
obuhvaćen odredbom člana IX stava 1. Ustava BiH, da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu,
da u posljednje tri godine (počevši od dana objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno
entiteta i službe Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje o
nevođenju krivičnog postupka ne starije od 3 /tri/ mjeseca).
Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje
do 29. 2. 2024. godine do 15.00 sati.
Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs.
Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH ili na internetskoj stranici Vlade Brčko distrikta BiH
(ob.bdcentral.net)

Potpisane prijave treba slati na adresu:
Vlada Brčko distrikta BiH – Odjeljenje za obrazovanje – Pododjeljenje za ljudske resurse i zapošljavanje, Bulevar mira 1, 76100
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ili dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira br. 1, šalteri broj 6 i 7,
najkasnije
do 29. 2. 2024. godine do 15.00 sati.
NAPOMENA:
Prilikom izbora obavezno se provodi pretkvalifikacioni postupak u vidu pismenog testa, a na usmeni intervju se
pozivaju kandidati koji su tačno odgovorili na minimalno 75% pitanja.
Pismeni test obuhvata pitanja iz oblasti: opće informisanosti, a posebno o sistemu obrazovanja u Distriktu;
didaktičko-metodička zasnovanost nastave; inovacije i savremena dostignuća u nastavi; menadžment škole, vrednovanje i
ocjenjivanje.
Pitanja za pismeni test su javno objavljena i nalaze se na službenoj internetskoj stranici Vlade Brčko distrikta BiH
(ob.bdcentral.net).